ابزار تست فشار سوخت

مشخصات دستگاه:

از این ابزار جهت اندازه گیری فشار سوخت خودرو استفاده می شود

با این ابزار صحت عملکرد پمپ بنزین و رگلاتور سوخت

بدون باز و بست و تعویض امکان پذیر است

صفحه قبلصفحه اصلی