نرم افزار کدیاب پردیس

مشخصات نرم افزار:

با استفاده از این نرم افزار ، با خواندن فایل از روی حافظه قطعات خودرو ،

 میتوان کد کلید خودرو را بدست آورد .

 

استفاده از این نرم افزار برای کسانی که دستگاه تعریف کلید پردیس

را خریداری نموده اند رایگان است.

 

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

صفحه قبلصفحه اصلی